Лукойл Нефтохим Бургас и партньорите по екологичния проект LIFE WATEROIL ще провеждат мониторинг на биоразнообразието!

    В заседателната зала на Ректората на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ партньорите в Проекта LIFE WATEROIL отчетоха свършеното през изминалия период и представиха пред обществеността и студенти на Факултета по технически науки на университета плановете за предстоящата работа.
   Проектът LIFE WATEROIL получи частично финансиране от Европейския съюз по Програмата LIFE, като инициатива, подобряваща екологичната обстановка в региона, а бенефициенти в него са: „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, Община Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и EUROVIX SPA - водеща италианска компания в областта на приложните биотехнологии. Проектът предвижда намаляване на потреблението на свежа вода от язовир „Мандра“ в резултат от използването на оборотна вода в инсталацията за обезсоляване на нефта, третиране на отпадни води съдържащи сероводород и въглеводороди с био активатори и реконструкция на системата за аериране на биобасейни в Централната пречиствателна станция.
   В резултат на изпълнението на Проекта ще се намалят емисиите на замърсители в атмосферния въздух, ще се подобри качеството на пречистените отпадни води и ще се намали потреблението на свежа вода. За отчитане на резултатите от дейностите по проекта ще бъде извършван мониторинг на биоразнообразието и качеството на атмосферния въздух. Координиращият партньор по Проекта, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД представи План-програма за мониторинг на биоразнообразието в акваторията на така наречените Окислителни езера, насочена към оценка на състоянието екосистемите, през които преминават пречистените отпадни води от Централната пречиствателна станция на предприятието, преди да достигнат до естествен воден обект – защитена местност Узун-герен/ „Пода“. Мониторингът ще се извършва в съответствие с международните стандарти с помощта на експерти по биоразнообразие и с подкрепата на Българското дружество по защита на птиците. Мониторингът на качеството на въздуха ще се извършва с подкрепата на Община Бургас и Факултета по технически науки на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Ще бъде анализирана значимостта на параметрите, използвани за мониторинг на екологичната ефективност на целевите инсталации. Планирано е разработване на най-добра практика за пречистване отпадни води, както и методология за идентифициране на източници на неприятни миризми на база действащия олфактометричен стандарт.
   Експертите на Община Бургас представиха внедрената система за интегрирано управление и мониторинг качеството на въздуха в Бургас, която също ще бъде задействана в Проекта. За справка: Екологичната безопасност на производството е основен приоритет в дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. Дружеството провежда последователна политика за намаляване на въздействието върху околната среда, за опазване на биоразнообразието, повишаване на енергийната ефективност чрез внедряване на най-добрите достъпни технологии за пестеливо използване на природните ресурси.