Общи условия за участие в игрите и кампаниите на радио MIXX

Общи условия за участие в игрите и кампаниите на радио MIXX

1. Играта се провежда в ефира на радио MIXX - 92.9 FM, на Facebook страницата http://www.facebook.com/Radio.MIXX.Burgas в съответния раздел (събитие) и на страницата на радиото www.radiomixx.net, за определения период („Период на играта").

ОРГАНИЗАТОР на игрите е доставчикът на медийни услуги „Гларус” ООД  и/или трети лица.

2. В Играта могат да участват физически лица, които имат валидна регистрация в www.facebook.com  или форума на радио MIXX http://www.radiomixx.net/forum/.

2.1. В игрите и кампаниите на Радио MIXX нямат право да участват служителите на „Гларус” ООД, служителите на фирмите, спонсори на съответните игри или кампании, служителите на фирмите, осигуряващи наградата/наградите в съответните игри или кампании както и членовете на техните семейства.

3. Право за участие в Играта имат САМО потребители, които са харесали страницата www.facebook.com/Radio.MIXX.Burgas, заявили са присъствие за съответното събитие и са изпълнили регламента на Играта.

4. Участието става чрез отговори по обявените телефони, Facebook страницата http://www.facebook.com/Radio.MIXX.Burgas в съответния раздел (събитие) и на страницата на радиото www.radiomixx.net. Няма ограничение в броя на участията (заявки за участие, отговори на въпроси и т.н.) в Играта на един Участник, освен ограниченията, наложени от Facebook.

5. Всеки от Победителите получава награда, предварително обявена в Играта. Един и същи Участник не може да получи повече от една награда, независимо от броя на неговите участия (заявки за участие). За да се идентифицира, при отговор участникът предоставя трите си имена и телефон за връзка.

5.1. Наградите в игрите и кампаниите на Радио MIXX са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

5.2. Победителите нямат право да получат парична равностойност на наградите или други изгоди.

6. Победителят/Победителите се обявява в ефир, на интернет страницата на радиото www.radiomixx.net и на http://www.facebook.com/Radio.MIXX.Burgas. Победителите се уведомяват и чрез лично съобщение на интернет страницата www.facebook.com, телефонно обаждане (ако има публикуван телефон в профила им) или e-mail в срок от 2 (два) работни дни от датата на избирането им. Ако Победителят не получи наградата до 5 работни дни след обявяването и, губи право на нея.

7. Ако някой от Победителите е възпрепятстван да получи наградата си или се откаже от нея, на негово място се избира друг Участник.

8. Наградите се получават от Победителите в рекламния офис на радио MIXX, който се намира на адрес: Бургас 8000, ул. “Адам Мицкевич” 9, ет. 3, освен ако изрично не е обявено друго. Наградите не се изпращат по поща, куриер или друг начин на доставка.

9. При получаването съответният Победител представя лична карта. Ако Победителят не е навършил 18 години, същият трябва да е придружен от свой родител, настойник или попечител, който също трябва да представи лична карта, както и документ, удостоверяващ неговото качество на родител, настойник или попечител.

10. Организаторът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование, право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

11. Участникът носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име.

12. Чрез натискане на бутона „Харесвам” и "Ще присъствам", които се намират на интернет страницата http://www.facebook.com/Radio.MIXX.Burgas или на съответното събитие, Участникът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите им и се задължава безусловно да ги спазва.

13. С оглед периодично допълване и модификации на играта и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно и без предупреждение от Организатора.

14. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на  сайта www.radiomixx.net, Facebook страницата http://www.facebook.com/Radio.MIXX.Burgas и влизат в сила за всички Участници в деня на публикуването.

15. Правата върху съдържанието, публикувано на интернет страниците http://www.facebook.com/Radio.MIXX.Burgas, www.radiomixx.net и страниците на нашите партньори са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всяко негово ползване изисква предварителното писмено съгласие от страна на Организатора. Това се отнася най-вече, но не само, до размножаването, обработката, и възпроизвеждането на съдържанието и/или дейностите в други бази данни или други електронни медии.

16. Всички Участници с регистрацията си за участие се съгласяват, че техни лични данни, включително, но без да се ограничава до техен образ, глас, имена (потребителски имена) и изявления на участниците, могат да се използват напълно безплатно от Организатора за целите на настоящата игра, в това число да се публикуват на интернет страницата имената (потребителски имена на участниците) и снимки/образ и изявления на участниците и да се ползват при рекламиране на играта и печелившите й, продукти и услуги на Организатора, включително чрез реклами в печатни и електронни медии и използване на образи на участници в играта в такива реклами.

17. Съдържанието на играта е достъпно за разглеждане от всеки посетител, но в играта могат да участват само регистрирани Участници - виж т.2 и т.3.

18. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в играта e изцяло на негова отговорност. Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Участника при участие в играта или ползването на наградите вреди.

19. Организаторът не носи отговорност за вида, характера и съдържанието на изпратената от Участниците в играта информация и материали.

20. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.

21. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата, нито за евентуални печатни грешки при анонсирането на игрите и кампаниите в Интернет/ефир.

22. Организаторът се задължава да НЕ съхранява, използва и/или обработва личните данни на участниците, освен за целите на Играта.

23. Организаторът се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за Участника или за участието му в играта и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица или информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Организатора за дейности, свързани с провеждане на играта.

(c) MIXXmedia 2012-2018